Souhlas se zpracováním osobních a citlivých osobních údajů

podle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen “ZOOÚ“)

Provozovatelem webových stránek na doméně sbarvouven.cz (dále jen „Stránky“) je spolek Prague Pride z.s., se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČO: 228 42 730 (dále jen “Správce“). Správce může v průběhu provozování Stránek zpracovávat Vaše osobní údaje a Vaše citlivé osobní údaje, které mu poskytnete. Tímto Správci vyslovujete svůj výslovný souhlas se zpracováním poskytnutých osobních a citlivých osobních údajů pro účel stanovený níže.

Tento výslovný souhlas se uděluje Správci pro zpracování všech osobních a citlivých osobních údajů poskytnutých uživatelem při interakci v rámci Stránek. Vaše osobní a citlivé osobní údaje mohou zahrnovat zejména následující kategorie údajů: e-mailová adresa, IP adresa, rodinný stav, zdravotní stav, sexuální orientace, údaje o třetích osobách, které poskytnete apod. Tento souhlas udělujete na dobu nezbytně nutnou, nejdéle však na dobu jednoho roku od data Vašeho posledního přihlášení na Stránky. Tento souhlas je udělen dobrovolně a může být Vámi kdykoliv odvolán prostřednictvím emailu zaslaného na následující emailovou adresu: oldrich.kundera@praguepride.com.

Všechny Vámi poskytnuté údaje jsou v souladu s ustanovením § 5 ZOOÚ zpracovávány Správcem za účelem zajištění služeb poradny na Stránkách. Osobní údaje včetně citlivých osobních údajů mohou být zpřístupněny pouze subjektům oprávněným dle příslušných právních předpisů a zpracovatelům poskytujícím služby Správci, které jsou nezbytné pro provoz Stránek.

Můžete požádat Správce o informace o zpracování svých osobních údajů. Správce je povinen Vám tyto informaci bez zbytečného odkladu předat. V případě, že zjistíte nebo se domníváte, že Správce provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, máte právo požádat Správce o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu, jakož i právo se v případě nesrovnalostí obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.